top of page

Všeobecné obchodní podmínky - prodej vstupenek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce. Společnost SportGroup.eu s.r.o. Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4, IČ 28081501, Společnost je vedena v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 151977 vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a SportGroup.eu

 

  1. Definice pojmů

Majitel vstupenky, majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.sportgroup.cz

Služba Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost, událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel, pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka, vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.sportgroup.cz

Typ vstupenky, elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

  1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi SportGroup.eu a majitelem vstupenky.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.sportgroup.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.sportgroup.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

3. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.sportgroup.cz nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 2 hodiny před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na: www.sportgroup.cz/registrace/

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů - Bankovním převodem - Kreditní Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

4. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu se SportGroup.eu.

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

5. Reklamační Řád a. Po zakoupení vstupenky, startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije. b. Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Společnost SportGroup.eu s.r.o. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2. Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů. společnosti SportGroup.eu souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3. Společnost SportGroup.eu se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4. Společnost SportGroup.eu se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích. Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě SportGroup.eu (www.sportgroup.cz)

7. Závěrečná ustanovení 7.1. Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami. 7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 27.10. 2020 SportGroup.eu, s.r.o.

bottom of page